Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare, stöd finns för Internet Explorer 9 och nyare webbläsare.


Om Hofors kommuns e-tjänster

För vissa av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Hofors kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Mobilt BankID eller Telia. Observera att du inte kan använda vissa av kommunens e-tjänster om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer.

När du klickar på ”Skicka” i våra e-tjänster godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter.

Allmänna dataskyddsförordningen

Vad är personuppgifter?

Dataskyddsförordningen säger att all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära namn, personnummer, IP-nummer, fotografi etc.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas rättslig grund, så krävs ditt särskilda samtycke och då finns också möjligheten att begära att få dina uppgifter raderade.

Offentlighetsprincipen

Hofors kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Tryckfrihetsförordningen.

Information om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är den rättsakt som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är dataskyddsförordningen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Kommunens behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende. Ändamålet med behandlingen specificeras under varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Vad menas med ”Behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling är bland annat: insamling, ändring, användning, sammanställning.

Lagringstid

Hofors kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Vilka rättigheter har man som registrerad?

Som registrerad, dvs. en person vars personuppgifter behandlas av kommunen, har du rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Som registrerad har du också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. Mer information hittar du på Hofors kommuns hemsida.  

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Hofors kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller dessa riktlinjer vänligen kontakta nämnderna på följande e-postadresser:

Telefon: 0290-29 000, begär att få tala med personuppgiftsansvarig i den nämnd som det gäller.

Postadress: Hofors kommun, Personuppgiftsansvarig, "ange nämnd", 813 81 Hofors 

Du kan även ta kontakt med Gästriklands gemensamma dataskyddsombud:  

Dataskyddsenheten
801 84 Gävle kommun
Telefon: 026-17 80 00, begär att få tala med ett Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@gavle.se 

 

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionens hemsida.


E-legitimation

Kommunen måste vara säker på vem det är som skickar in uppgifter. Än mer måste kommunen kunna veta vem som tar emot uppgifterna som visas i mina sidor. Därför måste du signera din ansökan med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du.
Du kan läsa mer om E-legitimation på e-legitimation.se.


En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.